ด้วยโรงพยาบาลเชียงกลาง จะทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเชียงกลาง ประจำปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากครบกำหนดอายุเก็บเอกสาร ดังนั้นผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลการรักษาในปี พ.ศ. 2550 ขอให้ติดต่อ โรงพยาบาลเชียงกลาง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ คุณชญานิธิ สมธนนนท์ และ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล พร้อมคุณแม่

ที่มาบริจาคมอบ โลงศพ ๕ โลง เครื่องวัดความดัน ๕ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเชียงกลางในครั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มใช้ถุงผ้าใส่ยาคนไข้ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน

 

 

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ 

คุณแม่ละเอียด สุทธการและครอบครัว มอบบริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก 

จำนวน 102 ถุง  

 

 

โรงพยาบาลเชียงกลาง
ขอขอบพระคุณ
คุณศุกัญญา จันต๊ะวงศ์  คุณสุชาติ จันต๊ะวงศ์
คุณนุชฎาพร เวียงเก่า
มอบเงินสบทบทุนสำหรับชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ การแพทย์ให้แก่ 
รพ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย

 

โรงพยาบาลเชียงกลาง
ขอขอบพระคุณ
คุณ ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์และกัลยาณมิตรทุกท่าน
มอบเงินบริจาค จำนวน 50,200บาท
สำหรับชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ การแพทย์ให้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก
รพ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเชียงกลาง ปี พ.ศ. 2561

 

คู่มือแนวทางการดูแลต่อเนื่องระยะยาวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและบูรณาการเครือข่าย การดูแลแบบประคับประคอง

 

คู่มือ ระบบป้องกันการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

การบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 

Subcategories