โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

 

รหัสสถานพยาบาล สถานพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
           
06538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแก้ว 35 18 51.429 0
06536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคาน 40 23 57.5 0
06539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาท 122 64 52.459 0
06533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว 20 11 55.00 0
10393 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนผาน้ำย้อย 5 3 60.00 0
06534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้อ ตำบลเปือ 32 11 34.375 0
11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง 71 25 35.211 0
06537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ 70 32 45.714 0
06532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี ตำบลเชียงกลาง 7 4 57.143 0
06535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ 87 25 28.736 0
รวม รวม 489 216 44.172 -

 

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedสารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
enlightenedแนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

yesข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560