โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
นโยบายผู้อำนวยการ

1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

             ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบ ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

             ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

(จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 500 บาท)

3. คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร        ไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน

4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และมีความประพฤติเรียบร้อย

6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน

7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ                        

8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น ๆ

9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

4. การรับสมัคร

          4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

              ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก โดยยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 มกราคม 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง  โทร. 054-797111 ต่อ 101  ในวันและเวลาราชการ

          4.2 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

          1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          3. สำเนาแสดงผลการศึกษา

          4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน

          5. หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ใบผ่านงาน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ

          4.3 เงื่อนไขการรับสมัคร

                 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

          5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 23 มกราคม 2566  ณ  โรงพยาบาลเชียงกลาง และเว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงกลาง : https://ckhospital.net/index.php/home

          5.2 สอบคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลเชียงกลาง

          5.3 ประกาศผลการสอบ  ในวันที่ 27 มกราคม 2566  ณ โรงพยาบาลเชียงกลาง และเว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงกลาง : https://ckhospital.net/index.php/home

ดาวโหลดไฟล์ pdf ได้ที่นี้

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. คำสัง/หนังสือสั่งการ
  4. ข่าวสมัครงาน

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

smileyKrungKrungthai Digital Health Platform

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2566
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2566)
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2565

enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2566
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightened ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightened ระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน(Home Ward:A-MED)

enlightenedLINE Official Account Manager

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข

heartระบบจัดการข้อมูลระบบพิสูจน์ตัวตน(MOPH eKYC)

heartข้อมูลผู้ใช้งาน หมอพร้อม

heartMOPH Immunization Center Dashboard

heartMoph Claim

heartPHR อัพโหลดฐาน hosxp

heartพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อมMOPH IDP Center