โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง ข่าวประกวดราคา-สอบราคา

ข้อมูลทั่วไป

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ด้วยโรงพยาบาลเชียงกลาง ดําเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา (ค่าจ้าง วันละ ๓๗๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

๑) มีอายุตั้งแต่ ๑๘ - ๓๕ ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

๒) วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาพาณิชยการ, บริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป Microsoft Word, Excel ได้

๔) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และ เพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

๕) มีภูมิลําเนาในจังหวัดน่าน สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้โดยสะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๕๔๗๙ ๗๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedสารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
enlightenedแนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

enlightenedระบบเบิกจ่ายค่าบริการประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

enlightenedระบบคีย์ข้อมูลวัคซีนโควิดออนไลน์

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

yesข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565