โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง ข่าวประกวดราคา-สอบราคา

ข้อมูลทั่วไป

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบคุณ ธนาคาร ธกส.เชียงกลาง 

มอบบริจาค น้ำดื่ม จำนวน 36 แพ็ค

 

แจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน , จ้างเหมา)

1.พนักงานประกอบอาหาร  
2.พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)  

แนบเอกสารประกาศผลการสอบ

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบคุณ ห้องฉุกเฉิน รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
บริจาคชุด PPE จำนวน 30 ชุด มอบให้สำหรับใช้ป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคติดต่อ

ขอขอบคุณ 
ครอบครัวคุณแม่ชื่น วาฤทธิ์ และผู้ร่วมบริจาคสมทบ
มอบอาหารกลางวัน ข้าวกล่อง ข้าวหมกเนื้อ ขนมห่อ แก่เจ้าหน้าที่ รพ.เชียงกลาง
 

รายนามผู้ร่วมสมทบอาหารกลางวัน

1.คุณพรพักตร์ สมนะช้างเผือก

2.แม่ชื่น วาฤทธิ์

3.คุณวนารี,ชยากร วาฤทธิ์ พร้อมครอบครัว

4.คุณมารุต ต๊ะนะทิพย์ พร้อมครอบครัว

5.คุณอุบลรัตน์ วาฤทธิ์ พร้อมครอบครัว

6.คุณพิมพ์ลภัส จิตรวงศ์นันท์

7.คุณสมพิศ อบเชย

ขออนุโมทนาบุญกับคณะพระอาจารย์และคณะศิษย์ยานุศิษย์วัดป่าสามัคคีธรรมหรือวัดป่าบ้านตื๊ด

ได้เมตตาทำบุญผ้าขาวและปัจจัย จำนวนเงิน 11,200 บาท

ให้กับโรงพยาบาลเชียงกลาง ขอกราบขอบพระคุณมา ณโอกาสนี้

วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงพยาบาลเชียงกลาง  ได้รับหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น, และ ชุด Reusable Isolate Gown จำนวน 100 ชุด

จากกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดส่งผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลเชียงกลาง  นำโดย    

นายแพทย์ อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง,พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาลเชียงกลาง ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมสติสื่อสารสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤตกรรมและการฝึกสติแบบสั้นเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Mindful Motivational interviewing and Mindfulness Based Brief intervention for Behavioral Chang ณ วัดภูเก็ต หมู่ที่ 2 บ้านเก็ต ตำบลนวนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลเชียงกลาง  นำโดย    

นายแพทย์ อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง,พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาลเชียงกลาง ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ทำบุญสร้างกุศลเนื่องในโอกาส

วันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองผุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองผุก ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

yes แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/2933 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

yes หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และอนุญาตให้นำหนังสือดังกล่าว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

yes หนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 หนังสือถึงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-13 / สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1-13 / ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-13

► หนังสือถึงอธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

► หนังสือถึงหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

► หนังสือถึงผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการสำนัก / หัวหน้าสำนัก / ผู้อำนวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อำนวยการกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

► หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง

yes สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2565

enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2566
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightened ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightened ระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565