โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง ข่าวประกวดราคา-สอบราคา

ข้อมูลทั่วไป

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณโครงการครอบครัวน่านปลอดภัยสตรีร่วมใจต้านภัยโควิด-19 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดน่าน

มอบสเปย์แอลกอฮอล์ จำนวน 55 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลเชียงกลางให้สำหรับผู้มารับบริการ

ขอบคุณครอบครัวคุณยอดขวัญ คงทัพ

ร่วมบริจาคสมทบเงินบริจาคโรงพยาบาลเชียงกลาง จำนวนหนึ่งหมื่นบาท

ข่าวสารจากห้องยา

แจ้งผู้ป่วยนอกที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน โรคไต โรคเก๊าต์ โรคไทรอยด์ โรคปอด หรือโรคประจำตัวเรื้อรังอื่น ๆ

งดรับยาโรคประจำตัวคืน (เนื่องจากสถาณการณ์โควิด)

ประกาศ
กลุ่มงานทันตกรรมกำลังดำเนินการปรับปรุงห้อง จึงของดบริการทันตกรรมตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.2564 เป็นต้นไป หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งเปิดบริการให้ทราบภายหลัง
ทั้งนี้ผู้ป่วยฉุกเฉิน(ปวดฟัน) สามารถพบแพทย์ได้ที่ห้องฉุกเฉินรพ.หรือพบทันตแพทย์ได้ที่ รพ.สต.พระธาตุ //รพ.สต.ส้อ //รพ.สต.งิ้ว//รพ.สต.พระพุทธบาท

ขอบคุณครับ
      ทพ.พงศกร  สิรสิทธิกร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.เชียงกลาง

ตารางการให้บริการปกติ โรงพยาบาลเชียงกลาง

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

Drug Catalogue 

Lab Catalogue สปสช.
eclaim.nhso 

ระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ
HDC สสจ.น่าน 
OP/PP Individual Records ปี 2564
Seamless For DMIS 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2564) 
การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
ดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
ะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
ระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
ระบบรายงานข้อมูลการตาย 
ระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
ระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
ระบบสินไหม พรบ.รถ 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
สปสช. 
สปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

- ระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
สารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

ส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
เวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
แนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560