โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง ข่าวประกวดราคา-สอบราคา

ข้อมูลทั่วไป

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครจพ.การเงิน และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

แนบเอกสาร ประกาศรับสมัคร

 

ขอขอบคุณโครงการครอบครัวน่านปลอดภัยสตรีร่วมใจต้านภัยโควิด-19 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดน่าน

มอบสเปย์แอลกอฮอล์ จำนวน 55 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลเชียงกลางให้สำหรับผู้มารับบริการ

ขอบคุณครอบครัวคุณยอดขวัญ คงทัพ

ร่วมบริจาคสมทบเงินบริจาคโรงพยาบาลเชียงกลาง จำนวนหนึ่งหมื่นบาท

ข่าวสารจากห้องยา

แจ้งผู้ป่วยนอกที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน โรคไต โรคเก๊าต์ โรคไทรอยด์ โรคปอด หรือโรคประจำตัวเรื้อรังอื่น ๆ

งดรับยาโรคประจำตัวคืน (เนื่องจากสถาณการณ์โควิด)

ประกาศ
กลุ่มงานทันตกรรมกำลังดำเนินการปรับปรุงห้อง จึงของดบริการทันตกรรมตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.2564 เป็นต้นไป หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งเปิดบริการให้ทราบภายหลัง
ทั้งนี้ผู้ป่วยฉุกเฉิน(ปวดฟัน) สามารถพบแพทย์ได้ที่ห้องฉุกเฉินรพ.หรือพบทันตแพทย์ได้ที่ รพ.สต.พระธาตุ //รพ.สต.ส้อ //รพ.สต.งิ้ว//รพ.สต.พระพุทธบาท

ขอบคุณครับ
      ทพ.พงศกร  สิรสิทธิกร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.เชียงกลาง

ตารางการให้บริการปกติ โรงพยาบาลเชียงกลาง

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedสารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
enlightenedแนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

enlightenedระบบเบิกจ่ายค่าบริการประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

enlightenedระบบคีย์ข้อมูลวัคซีนโควิดออนไลน์

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

yesข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560