โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง ข่าวประกวดราคา-สอบราคา

ข้อมูลทั่วไป

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบํารุง(รายวัน)

ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ แนบเอกสารประกาศ

......................... ตามที่โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบํารุง(รายวัน) ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ จํานวน ๑ ตําแหน่ง นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ที่สอบได้ นางสาวสุธารัตน์ แสงอิน

สํารอง

6. นางสาวธนวรรณ สุวรรณ

และขอให้บุคคลที่สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง ถ้าหากท่านไม่มารายงานตัว ในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

แนบเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตามที่โรงพยาบาลเชียงกลาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้า บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบํารุง(รายวัน) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ วันที่ ๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นการรับสมัครแล้ว โรงพยาบาลเชียงกลาง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลเชียงกลาง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นางสาวธนวรรณ สุวรรณ ๒. นางสาวสุธารัตน์ แสงอิน ๓. นางสาวนันทิชา ขันทะสีมา ๔. นางสาวสุภารัตน์ ศรีลาฉิม ๕. นายวรวิทย์ คล่องบุญจิต

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ด้วยโรงพยาบาลเชียงกลาง ดําเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา (ค่าจ้าง วันละ ๓๗๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

๑) มีอายุตั้งแต่ ๑๘ - ๓๕ ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

๒) วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาพาณิชยการ, บริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป Microsoft Word, Excel ได้

๔) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และ เพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

๕) มีภูมิลําเนาในจังหวัดน่าน สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้โดยสะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๕๔๗๙ ๗๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือนเมษายน 2565

แนบเอกสาร 25042565

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน และจ้างเหมาบริการ)

เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 

1.พนักงานบริการ(งานเปล) 1 อัตรา 2.พนักงานขับรถยนต์ 1อัตรา

แนบเอกสาร ประกาศรับสมัคร เปิดรับสมัคร 8 เม.ย. 65 ถึง 22 เม.ย. 65

ยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 

(ประกาศ)ฝากแชร์ ข่าวไปยังเพื่อนๆด้วยนะ

เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ขอเชิญชวนประชาชนที่ยังรับวัคซีนไม่ครบ3เข็ม มารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิซึ่งต้องในเวลา 14วัน ทันก่อนสงกรานต์   ลดการป่วยหนักลดเสียชีวิต (#)SAVE เชียงกลาง (_)ตารางให้บริการดังนี้
(เข็ม)รพ.เชียงกลาง ให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุด21 มี.ค. - 1 เม.ย. 65 
(เข็ม)วันพฤหัสบดี ที่ 24 มี.ค 65ช่วงเช้ารพ.สต.พระพุทธบาท ช่วงบ่าย หอประชุมบ้านเหล่า
(เข็ม)วันศุกร์ ที่ 25มี.ค. 65 บริการ ที่ รพ.สต.พระธาตุ
(เข็ม)วันจันทร์ ที่ 28มี.ค. 65 บริการ ที่ รพ.สต.เปือ 
(เข็ม) วันอังคาร ที่ 29มี.ค. 65 บริการ ที่  รพ.สต.บ้านชี 
(เข็ม)วันพุธ ที่ 30มี.ค. 65
ช่วงเช้าหอประชุมบ้านหนองผุก/ช่วงบ่ายหอประชุมบ้านน้ำมีด
(เข็ม)วันพฤหัสบดี ที่ 31มี.ค. 65บริการ ที่ รพ.สต.เชียงคาน 
(เข็ม)วันศุกร์ ที่ 1 เม.ย. 65
ช่วงเช้า รพ.สต.พญาแก้ว ช่วงบ่าย รพ.สต.บ้านงิ้ว


 

ขออนุโมทนาบุญ ผู้บริจาคผ้าดิบห่อศพ จำนวน 12 ห่อ รายนามดังนี้

นส.กันต์ฤทัย ใจจันทร์
นส.ณัฐชุดา เงินวงใน
นายริ เงินวงใน
นางผล เงินวงใจ
นายนิยม ใจจันทร์
นางจารุวรรณ ใจจันทร์  
มอบแก่ทางโรงพยาบาลเชียงกลาง อุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ที่ล่วงลับ

โรงพยาบาลเชียงกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย) 1อัตรา แนบเอกสาร 08022565.pdf

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 08 กุมภาพันธ์  ถึง วันที่ 07 มีนาคม 2565

สมัครโดยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง ในวันและเวลาราชการ

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedสารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
enlightenedแนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

enlightenedระบบเบิกจ่ายค่าบริการประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

enlightenedระบบคีย์ข้อมูลวัคซีนโควิดออนไลน์

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

yesข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565