โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลเชียงกลาง

“เป็นองค์กรสร้างสุขภาพดี  ภาคีมีส่วนร่วม

สร้างสุขภาพดี  หมายถึง

 1. บุคลากรมีสุขภาพดี
 2. ประชาชนมีสุขภาพดี
 3. สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ/อาชีวอนามัยดีทั้งในโรงพยาบาล และชุมชน

ภาคี  หมายถึง

 1. ภาคีภายนอกโรงพยาบาล เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ ทั้งนี้แล้วแต่บริบทของแต่ละงาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีภาคีครบทั้งหมด

การมีส่วนร่วม  ระดับการมีส่วนร่วม

 1. ร่วมคิด หมายถึงการระดมความคิด และวางแผน
 2. ร่วมทำ หมายถึง การลงมือปฏิบัติ
 3. ร่วมทุน หมายถึง ร่วมสมทบทุน และสิ่งของ
 4. ร่วมประเมินผล หมายถึง การถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนา ทั้งสิ่งที่ทำได้ดี  และทำได้ไม่ดี

 

พันธกิจ

 1. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม
 2. สร้างสุขภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสุขกับการทำงาน(เก่ง ดี มีความสุข)
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง
 4. ประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพ ของ ชุมชน
 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ค่านิยม (values):       

มุ่งมั่นพัฒนา    เน้นประชาชน   ทุกคนมีความสุข

 

ความหมาย

 1. มุ่งมั่นพัฒนา     : เชื่อม ทิศทางนำคนทำงานและ การพัฒนา

ความหมาย :     บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลเชียงกลางมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานต่าง ๆให้บรรลุซึ่งเป้าหมายขององค์กร

 1. เน้นประชาชน   : เชื่อม ผู้รับผลและ คนทำงาน

ความหมาย :     การตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน (ผู้ป่วยและครอบครัว ประชาชน และ             ชุมชน ) โดยใช้มาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในการดูแล เพื่อ ผลลัพธ์ที่ดี  

 1. ทุกคนมีความสุข : เชื่อมโยง คนทำงานและ พาเรียนรู้

ความหมาย :     ส่งเสริมศักยภาพ  และสร้างแรงจูงใจให้มีความสุขในการทำงาน เพราะคน คือ                           ทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร

เข็มมุ่งการพัฒนา

 1. โรคความดันโลหิตสูง (ค้นหาเร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาเร็ว)

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ใน 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

 1. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
 2. จนท.และองค์กร มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

 1.  
 2.  
  1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน และมีความพึงพอใจ
  2. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้วยธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

บริหารจัดการด้านบุคลากร

3.1. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เก่ง ดี มีความสุข

3.2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวัฒนธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการด้านการเงิน

3.3 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินหน่วยงานภาครัฐ ITA 3.4 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

3.5 รพ.เชียงกลางมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 1.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย

การประเมินวิสัยทัศน์

    เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเชียงกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสำคัญของวิสัยทัศน์

ประเด็นวัด

เป็นองค์กรสร้างสุขภาพดี

 • จำนวนผู้นำการเปลี่ยน (Chang agent) ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี
 • ร้อยละของบุคลากรที่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมในการสร้างสุขภาพดี (ใช้แนวปฏิบัติ 3 อ 2 ส)
 • ร้อยละบุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์

ภาคีมีส่วนร่วม

 • จำนวนชุมชนทางภูมิศาสตร์ที่ร่วมกำหนดและใช้กติกาชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพดี
 • จำนวนกลุ่ม/ชุมชนตามความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเอง**ประเมินการมีส่วนร่วมทุกกลุ่ม/ชุมชนอย่างน้อยในระดับ 2 ขึ้นไป

 

 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด

 1. มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง

 

 

 
 

 

๑. มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง

 

๑.๑. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
**กระบวนมีส่วนองค์กรกำหนดไว้ 4 ระดับ คือระดับ 1 ร่วมคิด

ระดับ 2 ร่วมทำ

ระดับ 3 ร่วมทุน

ระดับ 4 ร่วมประเมินผล

 

 

 

 


 
 

1.สนับสนุนการสร้างและใช้กติกาชุมชนหรือธรรมนูญสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

2.ทุกฝ่าย/ทุกงาน/ทุกทีม มีการกำหนดประเด็นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบกิจกรรมด้านการสร้างสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สนับสนุนการสร้างผู้นำการเปลี่ยน (Chang agent) ในการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 

1. จำนวนชุมชนทางภูมิศาสตร์ที่ร่วมกำหนดและใช้กติกาชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพดี

2. จำนวนกลุ่ม/ชุมชนตามความสัมพันธ์
ของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน
มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเอง
**ประเมินการมีส่วนร่วมทุกกลุ่ม/ชุมชน
อย่างน้อยในระดับ 2 ขึ้นไป

-เป้าหมายกลุ่มสุขภาพดี/เสี่ยงจำนวน10กลุ่มเช่นกลุ่มMCH กลุ่มทันตกรรมในวัยเรียน ,กลุ่มลดอุบัติเหตุ , กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารปลอดภัย ออกกำลังกายฯลฯ
-เป้าหมายกลุ่มโรคจำนวน10กลุ่มประกอบด้วยDM ,HT,COPD ,CA ,MI ,Stroke ,CKD,จิตเวช,TB ,Palliative

3. จำนวนผู้นำการเปลี่ยน (Chang agent) ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 

50หมู่บ้าน
(พื้นราบ)
 

 


20

กลุ่ม/ชุมชน

 

 

 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 5คน/ปี

(ข้อมูลเดิม20คน)

จินตนา แสงจันทร์ 

๑.๒.จนท.และองค์กร มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

1.สนับสนุนการสร้างและใช้กติกาองค์กรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรสุขภาพ
2.สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร

3.เสริมพลังสร้างแรงบันดาลใจ(Empowerment)เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร
4. มีระบบกำกับติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง

 

 1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี
 2. ร้อยละของบุคลากรที่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมในการสร้างสุขภาพดี (ใช้แนวปฏิบัติ 3 อ 2 ส)
 3. ร้อยละบุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์

- ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) < 23

- ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 23 – 24.99

- ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 25 – 26.99

- ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 27 – 29.99

- ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30

 

 

-ร้อยละของบุคลากรที่ค่าไขมัน
โคลเลสเตอรอล > 240 mg/dl

-  ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL น้อยกว่า 130 mg/dl

-  ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL ระหว่าง 130 - 159

-  ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL ระหว่าง 160 - 189

-  ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL มากกว่า 190

>ร้อยละ 98

ร้อยละ 80

 

 

 

> ร้อยละ 50

< ร้อยละ 30

< ร้อยละ 12

< ร้อยละ 4

< ร้อยละ 4

 

 

< ร้อยละ 10

> ร้อยละ 30

< ร้อยละ 25

< ร้อยละ 15

< ร้อยละ 10

จินตนา แสงจันทร์

 1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

2.1 ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ

 1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญในพื้นที่ ได้แก่โรค DM, HT, COPD, STEMI
 1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน  ในผู้ป่วยเบาหวาน

< ร้อยละ 2

น.ส.ธมภร  มหัสพัน

 1. อัตราการเกิด Stroke รายใหม่ในผู้ป่วย HT

< ร้อยละ1

นางอารยา  ไชยวงค์

 1. จำนวนการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD (Exacerbation rate)

< 130 ครั้ง

น.ส.ธมภร  มหัสพัน

 1. ร้อยละของผู้ป่วยSTEMI ที่มีระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนถึงได้รับยา fibrinolytic  ภายใน 180 นาที

> ร้อยละ50

นางสาวภัทร์สิริย์  สิงห์ธนะ

๒.๒. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย

1. มีระบบการจัดการและตอบสนองเมื่อเกิดความเสี่ยง

2. ใช้ Patient safety goal ในการดำเนินงานและติดตามเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย

3. มีการค้นหาความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

4. กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง

 1. อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก(OPD)(เก็บข้อมูลในชุมชน)

ร้อยละ ๘๐

นางสุมิตรา  พรานฟาน

 1. ร้อยละอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ G-I ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

≥ ร้อยละ80

นายภัทรพล  ดู่ผัด

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้วยธรรมาภิบาล

บริหารจัดการด้านบุคลากร

3.1 มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เก่ง ดี มีความสุข

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการที่ดี
 2. พัฒนาด้านจิตวิญญาณของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมในการทำงาน
 3. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมกิจกรรมแห่งความสุข(happy 8)ให้มีความสุขในที่ทำงาน
 1.  ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (5 core competency ,  technical)

ร้อยละ 80

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 1.  ร้อยละของบุคลากรที่มาทำงานตรงเวลามาช้าไม่เกิน 15 นาที (มาสายไม่เกิน 18 ครั้ง/รอบ6 ด.)

ร้อยละ 80

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 1. อัตราความพึงพอใจในบรรยากาศในการทำงาน

> ร้อยละ 75

นายพงศกร       สิรสิทธิกร

 1. ดัชนีชี้วัดความสุขในการทำงาน(Happinomiter)

> ร้อยละ 50

นายพงศกร       สิรสิทธิกร

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้วยธรรมมาภิบาล

3.2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวัฒนธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 1. สร้างโอกาส/เสริมแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพและระบบงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. สร้างความตระหนักให้บุคลากรพัฒนางานโดยใช้แนวคิดหมุนวงล้อPDSAอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาระบบคลังความรู้ที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้
 1. จำนวนของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งานที่มีการทำกิจกรรมคุณภาพTQM/CQI/R2R/งานวิจัย

อย่างน้อย 1 เรื่อง

นางฐิติมญชุ์   ปัญญานะ

การบริหารจัดการด้านการเงิน

3.3 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินหน่วยงานภาครัฐ  ITA

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  ปี 2535
 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E -GP   ตามระเบียบกำหนด
 3. มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ  เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ

 

 1. ผ่านการประเมิน ITA

ร้อยละ 80

นางกรรณิการ์  ขัดขจร

นายดิลก

คูกิติรัตน์

3.4 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

 1. หน่วยงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งานดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ

 

 1. ผ่านการประเมินระบบการควบคุมภายในแต่ละมิติ

ร้อยละ 70

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

๓.   พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้วยธรรมาภิบาล

3.5 รพ.เชียงกลางมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

 1. มีการทำแผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย  ประจำปี (Plan fin)
 2. มีการพัฒนาคุณภาพบัญชีให้มีความถูกต้อง  เชื่อถือได้
 3. มีการดำเนินการควบคุมภายในและความเสี่ยงด้านธรรมมาภิบาล  
 4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง แบบ Financial Benchmarking Hospital Group Ratio : HGR)
 5. จัดทำบัญชีต้นทุน  Full method   ทั้งปี  และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต้นทุน  ของโรงพยาบาลเชียงกลาง
 6. จัดทำต้นทุน Unit Cost ประจำปี ของโรงพยาบาลเชียงกลางจัดทำต้นทุน Unit Cost ประจำปี ของโรงพยาบาลเชียงกลาง

 

 

 

 1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะ วิกฤตทางการเงิน

ต่ำกว่า

ระดับ 7(4B)

 • นายสุชาติ จันต๊ะวงศ์
 • นางอำไพ คำลือมี
 • น.ส.กอบกุล ต๊ะปะแสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้วยธรรมมาภิบาล

3.6 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย

 1. ปรับปรุงสถานที่สิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

และดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความ

ปลอดภัย

 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพ แวดล้อมในโรงพยาบาล

ระดับ 4

ปี 2564

ร้อยละ 80

นายกิจชัย พรมมิ

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ

ระดับ 4 - 5

ปี 2564

ร้อยละ 80

นายกิจชัย พรมมิ

22. ผ่านการประเมินมาตรฐานGREEN & CLEAND

ระดับดี

นายศุภการ เทพอินทร์

 

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedสารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
enlightenedแนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

enlightenedระบบเบิกจ่ายค่าบริการประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

enlightenedระบบคีย์ข้อมูลวัคซีนโควิดออนไลน์

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

yesข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565