โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 

ความหมาย

 1. มุ่งมั่นพัฒนา     : เชื่อม ทิศทางนำคนทำงานและ การพัฒนา

ความหมาย :    บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลเชียงกลางมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานต่าง ๆให้บรรลุซึ่งเป้าหมายขององค์กร

 1. เน้นประชาชน   : เชื่อม ผู้รับผลและ คนทำงาน

ความหมาย :    การตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน (ผู้ป่วยและครอบครัว ประชาชน และ             ชุมชน ) โดยใช้มาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในการดูแล เพื่อ ผลลัพธ์ที่ดี  

 1. ทุกคนมีความสุข : เชื่อมโยง คนทำงานและ พาเรียนรู้

ความหมาย :    ส่งเสริมศักยภาพ  และสร้างแรงจูงใจให้มีความสุขในการทำงาน เพราะคน คือ                     ทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร

เข็มมุ่งการพัฒนา

 1. โรคความดันโลหิตสูง (ค้นหาเร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาเร็ว)

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ใน 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

 1. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
 2. จนท.และองค์กร มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มขึ้น (นิยาม: ชุมชนที่เกิดจากความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน) 20 ชุมชน
 2. จำนวนบุคคลต้นแบบด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มขึ้น นิยาม: เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและสื่อสารข้อมูลเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มขึ้นปีละ 5 คน
 3. ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี >ร้อยละ 98
 4. ร้อยละของบุคลากรที่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมในการสร้างสุขภาพดี (ใช้แนวปฏิบัติ 3 อ 2 ส)  ร้อยละ 80
 5. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) < 23  > 50%
 6. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 23 – 24.99  < 30%
 7. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 25 – 26.99  < 12 %
 8. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 27 – 29.99   < 4 %
 9. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30  < 4 %
 10. ร้อยละของบุคลากรที่ค่าไขมันโคลเลสเตอรอล > 240 mg/dl   <  10 %
 11. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL น้อยกว่า 130 mg/dl  > 30%
 12. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL ระหว่าง 130 – 159   < 25%
 13. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL ระหว่าง 160 – 189  < 15%
 14. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL มากกว่า 190  < 10%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

  1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน และมีความพึงพอใจ
  2. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย

ตัวชี้วัด

 1. อัตราการเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 2. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน
 3. 21.     อัตราผู้ป่วย STEMI ที่ onset to thrombolytic agent  time < 180 นาที
 4. 22.     Onset to door ในผู้ป่วยโรค stroke (<3hr.) 
 5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C  < 7 %
 6. อัตราการเกิด โรค stroke รายใหม่ในผู้ป่วยโรค HT
 7. อัตราการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 8. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI  door to needle time < 30 นาที
 9. อัตราผู้ป่วย Stroke fast track ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที (door to refer)
 10. อัตราการรักษาสำเร็จหายขาด(cure rate) ของโรควัณโรค 
 11. อัตราการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ในประชาชนที่มีอายุ 50-70 ปี
 12. อัตราขาดยาในผู้ป่วยจิตเภท
 13. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล 
 14. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
 15. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 16. อุบัติการณ์ร้องเรียน ความรุนแรงระดับสูง
 17. ร้อยละความพึงพอใจต่อการรับบริการโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
 18. ร้อยละความพึงพอใจต่อการรับบริการโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้วยธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

บริหารจัดการด้านบุคลากร

3.1. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เก่ง ดี มีความสุข

3.2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวัฒนธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของบุคลากรที่มาทำงานตรงเวลามาช้าไม่เกิน 15 นาที (มาสายไม่เกิน 18 ครั้ง/รอบ6 ด.)
 2. อัตราความพึงพอใจในบรรยากาศในการทำงาน
 3. อัตราความสุขในชีวิตการทำงาน
 4. จำนวนของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งานที่มีการทำกิจกรรมคุณภาพTQM/CQI/R2R/งานวิจัย

การบริหารจัดการด้านการเงิน

3.3 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินหน่วยงานภาครัฐ ITA 3.4 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

3.5 รพ.เชียงกลางมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด

 1. ผ่านการประเมิน ITA
 2. ผ่านการประเมินระบบการควบคุมภายในแต่ละมิติ
 3. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะ วิกฤตทางการเงิน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 1.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย

ตัวชี้วัด

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการ(7ด้าน)

การประเมินวิสัยทัศน์

    เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเชียงกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสำคัญของวิสัยทัศน์

ประเด็นวัด

เป็นองค์กรสร้างสุขภาพดี

 • จำนวนบุคคลต้นแบบด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นปีละ 5 คน)
 • จำนวนบุคคลต้นแบบผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ดี 
 • ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี
 • ร้อยละของบุคลากรที่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมในการสร้างสุขภาพดี (ใช้แนวปฏิบัติ 3 อ 2 ส)
 • ร้อยละบุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์

ภาคีมีส่วนร่วม

 • จำนวนชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มขึ้น(20 ชุมชน)

 

 

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

smileyKrungKrungthai Digital Health Platform

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2566
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2566)
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2565

enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2566
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightened ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightened ระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน(Home Ward:A-MED)

enlightenedLINE Official Account Manager

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข

heartระบบจัดการข้อมูลระบบพิสูจน์ตัวตน(MOPH eKYC)

heartข้อมูลผู้ใช้งาน หมอพร้อม

heartMOPH Immunization Center Dashboard

heartMoph Claim

heartPHR อัพโหลดฐาน hosxp

heartพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อมMOPH IDP Center