โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

โครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาลเชียงกลาง

นพ.อภิชิต  สถาวรวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการ)

  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป         2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์          3. กลุ่มงานทันตกรรม                4. กลุ่มงานเภสัชฯ

     ​                                                              

นายสงกรานต์  ปัญญานะ              นายภานุพงศ์  พู่แสง                        นายพงศกร  สิรสิทธิกร                     นางนฤมล   ศรีเริญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ          ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ                    เภสัชกรชำนาญการ

5. กลุ่มงานการแพทย์                6. กลุ่มงานรังสีวิทยา                 7. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู       8. กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

                                                                  

นพ.อภิชิต  สถาวรวิวัฒน์              นางลัดดา   พรมมีเดช                       นายภัทรพล  ดู่ผัด                       นายสุชาติ  จันต๊ะวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน         นักกายภาพบำบัดชำนาญการ          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

9. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม   10. กลุ่มงานพยาบาล   11. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

                                                                                     

นางจินตนา   แสงจันทร์                                นางฐิติมญชุ์   ปัญญานะ                                           นายปรีชา  ท้าวชินกิจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าพยาบาล)                แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

 

 

 

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

smileyระบบสารสนเทศการสร้างหลักประกันสุขภาพ (สำหรับหน่วยบริการ)

smiley ระบบรับคำร้องขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

smileyKrungKrungthai Digital Health Platform

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2566
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2566)

cheekyPlan_fin ประจำปี 2566
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2565

enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2566
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightened ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedระบบเบิกจ่ายค่าบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightened ระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน(Home Ward:A-MED)

enlightenedLINE Official Account Manager

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข

heartระบบจัดการข้อมูลระบบพิสูจน์ตัวตน(MOPH eKYC)

heartข้อมูลผู้ใช้งาน หมอพร้อม

heartMOPH Immunization Center Dashboard

heartMoph Claim

heartPHR อัพโหลดฐาน hosxp

heartพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อมMOPH IDP Center