โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาลเชียงกลาง

นพ.อภิชิต  สถาวรวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการ)

  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป         2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์          3. กลุ่มงานทันตกรรม                4. กลุ่มงานเภสัชฯ

     ​                                                              

นายสงกรานต์  ปัญญานะ              นายภานุพงศ์  พู่แสง                        นายพงศกร  สิรสิทธิกร                     นางนฤมล   ศรีเริญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ          ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ                    เภสัชกรชำนาญการ

5. กลุ่มงานการแพทย์                6. กลุ่มงานรังสีวิทยา                 7. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู       8. กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

                                                                  

นพ.อภิชิต  สถาวรวิวัฒน์              นางลัดดา   พรมมีเดช                       นายภัทรพล  ดู่ผัด                       นายสุชาติ  จันต๊ะวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน         นักกายภาพบำบัดชำนาญการ          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

9. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม   10. กลุ่มงานพยาบาล   11. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

                                                                                     

นางจินตนา   แสงจันทร์                                นางฐิติมญชุ์   ปัญญานะ                                           นายปรีชา  ท้าวชินกิจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าพยาบาล)                แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

 

 

 

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedสารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
enlightenedแนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

enlightenedระบบเบิกจ่ายค่าบริการประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

enlightenedระบบคีย์ข้อมูลวัคซีนโควิดออนไลน์

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

yesข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565