โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายนามผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

1. นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ             ระหว่างปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2532


2. นายแพทย์สุพรชัย กาญจนวาสี           ระหว่างปี พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ.2534

 

3. นายแพทย์เดชวัน ราชตนะพันธุ์          ระหว่างปี พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2536


4. นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ      ระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2547

 

5. นายแพทย์อัศวิน บุญซื่อ                  ระหว่างปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2549


6. นายแพทย์ศรัณย์ มะลิซ้อน               ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550

 

7. แพทย์หญิงจิตราภรณ์ ความคนึง         ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2551


8. แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย           ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552

 

9. แพทย์หญิงมัลลิกา ณ ราช                ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2554

 

10.นายแพทย์เอื้ออังกูรยิ์  สิทธิมงคล        ระหว่างปี พ.ศ.2554 ถึง 30 เมษายน 2556


11. นายแพทย์กฤษ  ใจวงค์                  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 9 มิถุนายน 2559


12 นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์          ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึง ปัจจุบัน

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2564
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2565) 
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyดาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิปี2565
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. 
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedสารสนเทศเขตสุขภาพที่1 
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยใน สิทธิประกันสังคม
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 
enlightenedแนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

enlightenedระบบเบิกจ่ายค่าบริการประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

enlightenedระบบคีย์ข้อมูลวัคซีนโควิดออนไลน์

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

yesข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565