โรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

รายนามผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

1. นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ             ระหว่างปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2532


2. นายแพทย์สุพรชัย กาญจนวาสี           ระหว่างปี พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ.2534

 

3. นายแพทย์เดชวัน ราชตนะพันธุ์          ระหว่างปี พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2536


4. นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ      ระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2547

 

5. นายแพทย์อัศวิน บุญซื่อ                  ระหว่างปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2549


6. นายแพทย์ศรัณย์ มะลิซ้อน               ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550

 

7. แพทย์หญิงจิตราภรณ์ ความคนึง         ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2551


8. แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย           ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552

 

9. แพทย์หญิงมัลลิกา ณ ราช                ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2554

 

10.นายแพทย์เอื้ออังกูรยิ์  สิทธิมงคล        ระหว่างปี พ.ศ.2554 ถึง 30 เมษายน 2556


11. นายแพทย์กฤษ  ใจวงค์                  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 9 มิถุนายน 2559


12 นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์          ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึง ปัจจุบัน

(นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์)

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

smileyDrug Catalogue 

smileyLab Catalogue สปสช.
smileyeclaim.nhso 

smileyE-CLAIM ออนไลน์

smileyระบบยืนยันการเข้ารับบริการ New Authen Code

smileyระบบสารสนเทศประมวลผลกลาง สปสช.

smileyระบบสารสนเทศการสร้างหลักประกันสุขภาพ (สำหรับหน่วยบริการ)

smiley ระบบรับคำร้องขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

cheeky สกส.สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

cheeky ระบบธุรกรรม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ CSOP

smileyกรุงไทย EDC

smileyกรมบัญชีกลางตรวจสอบอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการ

smileyKrungKrungthai Digital Health Platform

angel Pre_Audit สปสช.

smiley PP Audit สปสช.

smileyระบบแจ้งการส่งต่อเพื่อขอเบิกค่ารถ

smileyHDC สสจ.น่าน 
smileyOP/PP Individual Records ปี 2566
smileySeamless For DMIS 
smileyกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2566)

cheekyPlan_fin ประจำปี 2566
smileyการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 
smileyาวน์โหลดโปรแกรม RCM 
smileyะบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
smileyระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
smileyระบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ
smileyระบบรายงานข้อมูลการตาย 
enlightenedระบบรายงานงบค่าเสื่อม 
enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2565

enlightenedระบบรายงานโอนเงิน สปสช. ปี2566
enlightenedระบบสินไหม พรบ.รถ 
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
enlightenedสปสช. 
enlightenedสปสช.เขต1 เชียงใหม่ 

enlightened ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

enlightenedระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิUC
enlightenedส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ประกันสังคมน่าน 

enlightenedระบบเบิกจ่ายค่าบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
enlightenedเวปบอร์ด รพ.เชียงกลาง 

enlightenedระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

enlightened ระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน(Home Ward:A-MED)

enlightenedLINE Official Account Manager

enlightenedระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

enlightenedระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทันตกรรม

yesรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภููมิ

heart ITA กระทรวงสาธารณสุข

heart HostingLotus

heartระบบจัดการข้อมูลระบบพิสูจน์ตัวตน(MOPH eKYC)

heartข้อมูลผู้ใช้งาน หมอพร้อม

heartMOPH Immunization Center Dashboard

heartMoph Claim

heartPHR อัพโหลดฐาน hosxp

heartพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อมMOPH IDP Center