ข้อมูลทั่วไป

รายนามผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

1. นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ             ระหว่างปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2532


2. นายแพทย์สุพรชัย กาญจนวาสี           ระหว่างปี พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ.2534

 

3. นายแพทย์เดชวัน ราชตนะพันธุ์          ระหว่างปี พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2536


4. นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ      ระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2547

 

5. นายแพทย์อัศวิน บุญซื่อ                  ระหว่างปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2549


6. นายแพทย์ศรัณย์ มะลิซ้อน               ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550

 

7. แพทย์หญิงจิตราภรณ์ ความคนึง         ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2551


8. แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย           ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552

 

9. แพทย์หญิงมัลลิกา ณ ราช                ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2554

 

10.นายแพทย์เอื้ออังกูรยิ์  สิทธิมงคล        ระหว่างปี พ.ศ.2554 ถึง 30 เมษายน 2556


11. นายแพทย์กฤษ  ใจวงค์                  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 9 มิถุนายน 2559


12 นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์          ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลเชียงกลาง

-          ปี พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง

-          ปี พ.ศ.2527 เปิดดำเนินการในรูป Extended OPD ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

-          ปี พ.ศ.2528 เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ โดยมีแพทย์ 1 คน พยาบาลเทคนิค 4 คน เจ้าหน้าที่ พยาบาล 1 คน ลูกจ้าง 5 คน ต่อมาได้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

-          ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง โดยก่อสร้างในเขตบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลเดิมและเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2536