หลักฐานที่จะต้องนำมาให้โรงพยาบาลเชียงกลาง

กรณีที่จะให้โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยของผู้ประสบภัยจากรถ