คณะตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสุขศึกษา HS4

จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ณ โรงพยาบาลเชียงกลาง วันที่ 26 มีนาคม 2562