วันที่ 28 กพ. 62 ขอเชิญผู้ประสงค์ตรวจคัดกรองความพิการ ขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อได้รับสิทธิ์ทางสังคมต่างๆ มาโดยตนเองหรือญาติมาส่ง ณ. ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลเชียงกลาง ด้วยนำ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนผู้ดูแล อย่างละ2ชุด
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วันเดียวเท่านั้น