โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณครอบ

ครัวคุณแม่ อิ่นแก้ว อินสองใจ บริจาคเงินจำนวนหนึ่งแก่โรงพยาบาลเชียงกลาง