โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ
เนื่องจากเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง
มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาทแก่ทางโรงพยาบาลเชียงกลาง