โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณสายสร้อย ชัยยะ

มอบเงินบริจาคเพื่อเครื่องมือการแพทย์ จำนวนหนึ่ง