รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลเชียงกลาง มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อสอบเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติราชการประจำฝ่ายบริหารทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมแนบ : pdf190862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามหนังสือที่ นน 00๓๒.๓๐๑/๑๐๘๗ อ้างถึงโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานสาะารณสุขจังหวัดน่าน มีความประสงค์ทำลายเอกสารราชการของหน่วยงาน ที่ครบกำหนดหมดอายุเอกสารและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการทำลายเอกสารเห็นควรทำลายได้ตามบัญชีหนังสือขอทำลายดังนี้

วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านฉลากยา, การบริหารยาอย่างเหมาะสม, การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะ 3 โรคเป้าหมายที่หายเองได้โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงรณรงค์การนำยาเดิมและยาที่ใช้ประจำใส่ถุงผ้ามาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง และแจกถุงผ้าให้กับผู้ป่วยประชาชนที่มารับบริการในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ คุณนพดล อินต๊ะกัน

บริจาคเงินให้โรงพยาบาลเชียงกลาง จำนวน 5,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มใช้ถุงผ้าใส่ยาคนไข้ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน

 

 

ตารางการให้บริการปกติ โรงพยาบาลเชียงกลาง

ตารางการให้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเชียงกลาง

 เบอร์โทรโรงพยาบาลเชียงกลาง  054 - 797111 ต่อ หมายเลขภายใน

หมายเลข สถานที่ หมายเลข สถานที่
101 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 124 ห้องประชุมใหญ่
102 โทรสาร(แฟกซ์) 126 งานกายภาพบำบัด
103 งานพัสดุ 127 อาคาร NCD
104 ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค 128 งานยานพาหนะ
105 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 129 งานการเงิน
106 งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 130 ห้องตรวจสุขภาพ
107 ห้องตรวจแพทย์1 131 โต๊ะทำงาน/บ้านคุณฐิติมญชุ์
108 ห้องตรวจแพทย์4 132 งานSCREENผู้ป่วย
109 ห้องตรวจแพทย์2 133 งานยาเสพติด
110 ฝ่ายเภสักรรม(ห้องยา) 135 อาคารทันตกรรม
111 งานเวชระเบียน(ห้องบัตร) 136 ห้องทำงานช่าง
112 ห้องทำงานเภสัชกร 138 งานชันสูตร
113 งานผู้ป่วยใน 140 โต๊ะทำงานพ่อบ้าน
114 งานหน่วยจ่ายกลาง 143 ห้องทำงานผู้อำนวยการ
115 งานซักฟอก 144 ห้องประชุมเล็ก
116 งานโรงครัว 145 ห้องพักแพทย์เวร
117 งานเอ็กซเรย์ 146 งานแพทย์แผนไทย
119 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 148 ห้องตรวจแพทย์3
120 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 150 ห้องผู้ป่วยใน/โต๊ะทำงานหัวหน้า
121 งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 152 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
122 งานห้องคลอด 153 โต๊ะนัดคนไข้
133 ห้องผ่าตัด