ด้วยโรงพยาบาลเชียงกลาง จะทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเชียงกลาง ประจำปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากครบกำหนดอายุเก็บเอกสาร ดังนั้นผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลการรักษาในปี พ.ศ. 2550 ขอให้ติดต่อ โรงพยาบาลเชียงกลาง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561