คำเตือน

ผลดำเนิน QOF ปี 2559

 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ QOF ปี 2559

งวดที่ 1

1. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (งวด1) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

2. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (งวด1) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

3. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรพื้นฐาน 5 รายการ (งวด1) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

4. ร้อยละของการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)

5. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC

6. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC

7. ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน (ครึ่งปีเพื่อการกำกับติดตาม) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

8. ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิต (ครึ่งปีเพื่อการกำกับติดตาม) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

9. อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี ดึงจากทุกสิทธิ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

งวดที่ 2

 1. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (งวด2) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

2. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (งวด2) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

3. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 2 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 ดึงเฉพาะจาก 43 แฟ้ม ไม่รวมที่สะสมจากโปรแกรม PAP Registry (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30)

4. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC

5. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC

6. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC

7. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรพื้นฐาน 5 รายการ (งวด2) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

8. ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน (ทั้งปี) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

9. ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิต (ทั้งปี) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

10.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี (ทั้งปี) ดึงจากทุกสิทธิ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

11.ร้อยละของการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชน คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)